ელენე სალუქვაძე

 
განათლება
:

გეოგრაფიის დოქტორი

1993 წ. - გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი დისერტაციის თემა - „მსხვილი სამრეწველო ცენტრების საგარეუბნო ზონების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური ანალიზი რაციონალური ბუნებათსარგებლობის მიზნით“ (ქალაქების თბილისისა და რუსთავის მაგალითზე).

1983-1986 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობა -„ფიზიკური გეოგრაფია, ლანდშაფტების გეოფიზიკა და გეოქიმია“.

1977-1982 წ.წ. - ა.ს. პუშკინის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის გეოგრაფია-ბიოლოგიის სპეციალობა, წარჩინებით.

 

სამუშაო გამოცდილება:

სამეცნიერო:

2012 წლიდან დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.

2006-2012 ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი.

1993-2006 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ფიზიკური გეოგრაფიის განყ. უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, სამეცნიერო სემინარის  სწავლული მდივანი

 1993 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ლანდშაფტმცოდნეობის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

1986-1993 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილების უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

 

პედაგოგიური:

2014 წლიდან დღემდე თსუ, სოცალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი

2007-2011 წ.წ. - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

1999-2003 წ.წ. - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გეოგრაფიის კათედრის დოცენტი.

1998-2006 წ.წ. - თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის დოცენტი.

1993-1994 წ.წ. - თბილისის 6-ე გიმნაზიის გეოგრაფიის მასწავლებელი.


ექსპედიციები
:

1985-2017 წ.წ. - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, იმერეთი, გურია).

2007-2009 წ.წ. - თურქეთი (ტაო-კლარჯეთი, ლაზეთი, შავშეთი, კაპადოკია).

 

სამეცნიერო გრანტები:

 2014-2017 საქალაქო აგლომერაციების ლანდშაფტური დაგეგმარების მეთოდოლოგია (თბილისის და რუსთავის   მაგალითზე) FR/142/9-280/13 /შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/, ძირითადი შემსრულებელი.

2004-2005 წ.წ. - ქართლის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის ათვისების წანამძღვრები და პერსპექტივები. ძირითადი შემსრულებელი. (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტი).

2002-2003 წ.წ. - სამხრეთ საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის ათვისების წანამძღვრები და პერსპექტივები ძირითადი შემსრულებელი. (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტი).

1998-2000 წ.წ. - ზოგადგეოგრაფიული ტერმინების ენციკლოპედიური ლექსიკონი ძირითადი შემსრულებელი. (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტი).

1996-1997 წ.წ. - საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის გეოგრაფიული საფუძვლები. ძირითადი შემსრულებელი. (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტი). 

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2015 (22-24 .10.) საერთაშ. კონფ.  „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“/ თბილისის გეოეკოლოგიური პრობლემები და ლანდშაფტური დაგეგმარების ძირითადი პრინციპები (თბილისი, საქართველო).

2015 (22-24.10) , Межд. конф «Современные проблемы географии и антропологии»/ Ландшафты критических Экорегионов – проблемы и современное состояние. (Тбилиси, Грузия).

2015 (17-18. 09) Междунар. конф. «Проблемы адаптации гео и природно-хозяйственных систем к современным глобальным изменениям»/ Ландшафты горных регионов Грузии и их современное экологическое состояние (Баку, Азербайджан).

2013 (7-9.11). Межд. конф. «Основные проблемы  географии», посвящ. 80 летью со дн. основ. Инст. Географии Вахушти Багратиони /Действие  антропогенной нагрузки на фитоценозы в условиях глобального потепления (Тбилиси, Грузия).

 2013 (22-24. 07). I საერთაშ. კონფ. „კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები - დაცვა და რაციონალური გამოყენება“/კოლხეთის ბარის  ლნდშაფტების ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის დინამიკა (თბილისი-ფოთი,საქართველო).

2013 (2-4. 05)The 2 nd Inter. Sympos. On Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit Human-Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems/ Realization of Radiation Expozure to Extreme Phytocenoses Landscpes of Mountaisn Regions, Turkey.

2012 (20-21. 10) სამეცნ. კონფ. მიძღვნ.  პროფ. ლ მარუაშვილის დაბად. 100 წლ.-დმი,/ აღმოსავლეთ საქართველოს ლანდშფტების ტრანსფორმაცია და ჰავის თანამედროვე ცვლილება (შიდა კახეთის მაგალითზე) (თბილისი,სქართველო).

2011 (15-16. 09) Internat. scientific confer.”Environment and Global Warming”/ Transformation of land­sc­apes and particularities of climate change (on the example of Shida Kakheti) (Tbilisi, Georgia).

2011 (15-16. 09) Iternat. scientific confer.”Environment and Global Warming”/  The Impact of Anthro­pogenic Load on Phytoce­notic Resistance under Global Warming. (Tbilisi, Georgia).

2011 ( 6-7 06.) საერთაშორ. სამეცნ. კონფ. „ ქალი და XXI საუკუნე“ / თბილისისა და მისი შემოგარენის ლანდშაფტების დინამიკა და მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა ქალაქის მოსალოდნელ განაშენიანებასთან დაკავშირებით(თბილისისაქართველო).

2009 (20.10) Inter Sci Conf.: “Critical ecoregions: modern  conditions, problems and ways of their decisions / Landscape Particularities of Critical Eco­lo­gical Regions Using the Example of Drdoflistskaro Region of the East Georgia (Tbilisi, Georgia).

2009 (20.10) Inter Sci Conf.: “Critical ecoregions: modern  conditions, problems and ways of their decisions /Transformations in natural environment of  Tbilisi and its suburbs in connection with urban development (Tbilisi, Georgia).

 2008 (24-25.10.) საერთაშ. სამეცნ. კონფერ. „ მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები“/თბილისის ლანდშაფტების კვლევა CIS ტექნოლოგიების გამოყენებით. (თბილისი).

2008 (24-25.10.) Межд. на­у­чн.­ конференции  `Актуальные проблемы географии горных гегионов / Действие Антропогенного Загрязнения  на Экстрем­а­льные ландшафты горных регионов (Тбилиси).

2008 (17-18. 11) Mеждунар. научн. конференции «Климат,  природные ресурсы, стихийные катастрофы на южном Кавказе»/Специфика реализации антропогенного загрязнения горных биогеоценозов в условиях глобального потепления (Тбилисиб Грузия.).

  2007 (10-12. 05) Межд. Научн. Конф.: «Горные территории – экологические проблемы городов»./Анализ трансформации ландшафтов Тбилиси за период с 1884 г.  По 2007 г.г.,(Ереван, Армения).

ამეცნიერო ნაშრომები.

65 ნაშრომი: სტატია რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებსა და კრებულებში (მათ შორის 1 იმპაკფაქტორიანში),,5მონოგრაფია.

1. E. Salukvadze, T. Chaladze, T. Khardziani, K. Gogidze, Prezent Landscapes and Their Ecological States in the Ore Mining Region of  Chiatura,/International journal Earth Sciences, Speciasl Issue: New Challenge for Geography Landscape Dimensions of Sustanable Development, Vol. 6, # 5-1, 2017. pp.

2. Е. Салуквадзе, Е. Чаладзе, Влияние стихийнных и Антропогенных факторов на экологическое состояние ландшафтов горных регионов Грузии/География и природные ресурсы/Труды Географического общества Азербайджана, # 1, Баку, 2016, 44-49 с.

3. D. Nikolaishvili, E. Salukvadze, N. Bolashvili, N. Chikhradze, L. Matchavariani, Anthropogenic Transformation of Landscapes of Colchis Lowland and Surrounding Foothis/ International journal Earth Sciences, Special issue: Modern Problems of Geography and Antropology, Vol.4, Number  5-1, 2015, 68-72 pp.

4. ე. სლუქვაძე, თ. ჩალაძე, ნოტიო სუბტროპიკული აგროლანდშაფტების ჩამოყალიბებისა და თანამედროვე ცვლილებების თავისებურებანი/„საზოგადოებრივი გეოგრაფიის პრობლემები“, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტ. შრ. კრებ., ახალი სერია # 6(85),  თბილისი, 2014, გვ. , 94-104.

 5.  E. Salukvadze, T. Chaladze , Anthropogenic Transformation of Landscapes of Eastern Georgia and the Current Ecological  Situation/ Scientific  Annals of “Alexandru Ioann Cuza” University of IasI, Vol. LIX, s. I-s, Geography series., Romania, 2013,  42-50 pp.

6. Е. Салуквадзе, Т. Чаладзе, М. Хечикашвили, Антропогенная трансф­ор­ма­ц­­ия и экологическое сос­то­я­н­ие ландшафтов нижней Имерети (на примере Цхал­т­у­б­ского муниципалитета)/Труды ин-та географ. Вахушти Багра­тио­ни­.№5 (84), 2013, c. 140-144.

7. ე. სალუქვაძე, გარემოს დაცვა/„საქართველოს გეოგრაფია“, თსუ, თბილისი, 2013, 213-219 გვ.

8. ე. სალუქვაძე, თ. ჩალაძე, გ. ლომინაძე, მ. ხეჩიკაშვილი  გურიის რეგიონის გარემოს ტრანსფორმაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობის თავისებურებანი/ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტ. შრ. კრებ., ახალი სერია # 4(83),  თბილისი, 2012, გვ. 102-119.

9. E. salukvadze, D., Mumladze, T. Chaladze, N. Lomidze , M., Xechikashvili N.,  Chikhradze, Z. Janeli­d­­ze, Tbilisi climatic-landscape peculiarities and its dynamics/ The Journal of Environmental Biology ISSN: 0254-8704; CODEN: JEBIDP, Lucknow, India,

# 33, p. 2012, 521-524.

10. ე. სალუქვაძე, მ. ხეჩიკაშვილი, თ. ჩალაძე, გ. ლომინაძე, კურორტ ბახმაროსა და მის შემოგარენში ანთროპოგენური ზემოქმედებით გამოწვეული ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მდგომარეობის თავისებურებანი/სამეცნ. რეფერირებული ჟურნ.: „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბ. #10-12, გვ. 50-55.


მონოგრაფიები
1. ნ. ელიზბარაშვილი, გ. მელაძე, ე.სალუქვაძე, დ. სვანაძე, საქალაქო აგლომერაციების ლანდშაფტური დაგეგმარების მეთოდოლოგია (თბილის-რუსთავის მაგალითზე), „დანი“, თბილისი, 2017, 286 გვ.
2. გ. გაგუა, ე. სალუქვაძე, შ. წიკლაური თიანეთის მუნიციპალიტეტის აგროკლიმატური პოტენციალი, „პეტიტი“, 2016, 116 გვ.
3. Е. Салуквадзе, Т. Чаладзе, Трансформация Ландшафтов Грузии и их Экологическое Состояние (Общая характеристика и анализ), , LAP, LAMBERT Academic Publishing, Саарбрюкен, Германия 2014,181 с.
4. დ. უკლება, კ. ხარაძე, ე. დავითაია, ნ. პავლიაშვილი, ე. სალუქვაძე, ზოგადგეოგრაფიულ ტერმინთა ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბილისი, თსუ-ს  გამომც., 2014, გვ., 445.
5. ი. ბონდირევი, ზ. სეფერთელაძე, ე. სალუქვაძე, თ. ჩალაძე, ზ. ჯანელიძე, თბილისისა და მისი შემოგარენის ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია,  თბილისი, „პოლიგრაფი“, 2008, 128 გვ.


პროფესიულ ორგანიზაციებში მონწილეობა

ალ ჯავახიშვილის სახ. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

elene.salukvadze@gmail.com

elene.salukvadze@tsu.ge