ვახტანგ გელაძე

 


ჰიდროლოგია–კლიმატოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი
გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი
საქართველოს ალექსადრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი

განათლება

 უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება სპეციალობა აკადემიური ხარისხი
 1967-70 წ.წ.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა, სპეციალობა – ჰიდროლოგია, წყლის რესურსები და ჰიდროქიმია 
 1958-63 წ.წ.  ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა – მეტეოროლოგია 

სამუშაო გამოცდილება

წლები  თანამდებობა ორგანიზაცია/განყოფილება
2005–დღემდე უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
2001-2004  განყოფილების გამგე  გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების  განყოფილება
1971-2001 უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
ჰიდროლოგიის განყოფილება
1968-71  უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი  ჰიდროლოგიის განყოფილება
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 


1. 2008-2010  წ.წ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი შემსრულებელი, "კახეთის მხარეში ბუნების სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული გარემოს უარყოფითი ცვლილებების შესწავლა და მათი შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება"
2.  2006-2009 წ.წ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი შემსრულებელი,"საქართველოს ნაციონალური ატლასი" 
3.  2006 წ.   კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ევროპისა და ცენტრალური აზიის კლიმატის ცვლილების რისკის შესამცირებელ ღონისძიებათა პროექტის  ხელმძღვანელი
4.  2005 წ. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გრანტი, რუკის თანაავტორი, საქართველოს ფიზიკური რუკა (1:600 000) 
5.  2003-2005 წ.წ. საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემია, ხელმძღვანელი, საქართველოს ჰიდროლოგიური საინფორმაციო სისტემის შექმნა 

სულ პუბლიკაციების რაოდენობა: 60

 პუბლიკაციები (ბოლო 5 წლის)

1. 2010 წ. Crisis Intensification Of Geoecological Situation Of The Caucasus Black Sea Coast And The Strategy Of Risk Reduction, GEOMED 2010, the 2nd International Geography Sympozium, Turkey
2. 2010 წ. Management Of Water Recources Of Georgıa, International Symposium on  Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit, Turkey
3. 2009 წ. Устойчивость и качество водных ресурсов Грузии, აზერბაიჯანის გეოგრაფიული საზოგადოების ჟურნალი, ტ.XIV, გვ.370-373, ბაქო
4. 2009 წ. Predicting of  Floods by the Theory of  Recognizing Images,  წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები, თბილისი
5. 2008 წ. საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსული პოტენციალი და მენეჯმენტი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.#115, თბილისი
6. 2008 წ. წყლის რესურსების სააუზო მართვა ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია # 2(81), თბილისი
7. 2007 წ.  ГИС – Основа Управления Водными Ресурсами Из-во Ереванского Университета
8. 2006 წ. საქართველოს წყლის რესურსების გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია # 1(80), თბილისი
9. 2004 წ. ГИС бассейна реки Арагви Москва, Москва, ARCREVIEW.