ნინო მაჭავარიანი

 

განათლება:

1965-1968 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ხმელეთის ჰიდროლოგია. გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი.

1959-1965 - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხმელეთის ჰიდროლოგია, ინჟინერ-ჰიდროლოგი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2006-დღემდე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი,  ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

1970-2006 - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ჰიდროლოგიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება,  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

1968-1970 - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ჰიდროლოგიის განყოფილება, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

1965-1968 - ინჟინერი, ჰიდროლოგიის განყოფილება, „თბილჰიდროპროექტი”.

 

პუბლიკაციები:

სულ პუბლიკაციების რაოდენობა: 50, მათ შორის უკანასკნელ ხუთ წელიწადში: 10, პუბლიკაციების რაოდენობა იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში: 2.

 

2009 - Устойчивость и качество водных ресурсов Грузии. აზერბაიჯანის გეოგრაფიული საზოგადოების ჟურნალი.

2008 - საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსული პოტენციალი და მენეჯმენტი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, თბილისი.

2008 -  წყლის რესურსების სააუზო მართვა. ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია  № 2(81), თბილისი.

2008 - საქართველოს მდინარეების ატივნარებული ჩამონადენი. ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია  № 2(81), თბილისი.

2007 - Geographical Regularities of the Caucasus Rivers Suspended  Sediments and the Forecast of Possible Hydro-ecological changes.  საერთაშორისო სიმპოზიუმი მყარ ჩამონადენზე (10th  ISRS),  მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2006 - მყარი ჩამონადენის შესწავლის მეთოდიკა. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები.  ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია  №1(80), თბილისი.

2006 - სიონის წყალსაცავის გავლენა მეტეოროლოგიურ ელემენტებზე.  ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია № 1(80), თბილისი.

2004 - Особенности формирования стока взвешенных наносов рек Колхидской низменности  и их роль в меллиорации заболоченных земель.Тр.6-ой  конф. “Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей”. Ин-т Водных проблем РАН. Москва.

2004 - Формирование стока взвешенных наносов рек Кавказа и их изменения под влиянием антропогенных факторов, 6-ой Всеросииский гидрологический съезд. Санкт-Петербург.

 

სამეცნიერო  პროექტები:

2006-2009 - ძირითადი შემსრულებელი.  წყალტუბოს (ყუმისთავის) უნიკალური მღვიმური სისტემისა და მიმდებარე სპელეოობიექტების კვლევა და მათი სამეურნეო გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო  ფონდის გრანტი № GNSF/ST06/5-074;

2003-2005 - ძირითადი შემსრულებელი. საქართველოს ჰიდროლოგიური საინფორმაციო სისტემის შექმნა.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

2001-2003 - ძირითადი შემსრულებელი. საქართველოს მდინარეთა ჩამონადენის რესურსული პოტენციალი და მისი ინტეგრირებული მართვის საფუძვლები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

1997-2000 - ძირითადი შემსრულებელი. შავი ზღვის აუზის მდინარეთა ჩამონადენის გეოგრაფიული კანონზომიერებანი და შესაძლო ჰიდროეკოლოგიური ცვლილებების პროგნოზი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის დეპარტამენტის გრანტი.  

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2008 - საერთაშორისო კონფერენცია „მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები“.  წყლის რესურსების სააუზო მართვა.  თბილისი.

2008 - კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში.  საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსული პოტენციალი და მენეჯმენტი. თბილისი.

2004 - სრულიად რუსეთის მე-6 სამეცნიერო კონფერენცია. ”მდინარეების,  წყალსაცავების  და ზღვის სანაპირო ზონის დინამიკა და თერმიკა’’  Особенности формирования стока взвешенных наносов рек Колхидской низменности  и их роль в меллиорации заболоченных земель. მოსკოვი.

2004 - სრულიად რუსეთის მე-6 ჰიდროლოგიური ყრილობა. Формирование стока взвешенных наносов рек Кавказа и их изменения под влиянием антропогенных факторов. სანქტ-პეტერბურგი.

1999 - სრულიად რუსეთის მე-5 კონფერენცია. “მდინარეების, წყალსაცავების და ზღვების სანაპირო ზონის დინამიკა და თერმიკა”. Географические закономерности стока взвешенных наносов рек Черноморского бассеина Кавказа и прогноз возможных изменений. მოსკოვი.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

ალექსადრე ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი.