გიორგი მელაძე

 განათლება:

1994 წ. - ეკონომიკის დოქტორი, სადისერტაციო თემა ,,თბილისის მოსახლეობის რეპროდუქციული ქცევის თავისებურებანი“.

1990-1991 წ.წ. - მოსკოვის მ.ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ხალხთმოსახლეობის კათედრა. მიენიჭა ეკონომისტ-დემოგრაფის კვალიფიცაცია.

1977-1982 წ.წ. - ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი.


სამუშაო
 და პედაგოგიური გამოცდილება:

2009 წლიდან ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

2006 წლიდან, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რეგიონული გეოგრაფიის და ლანდშაფტური დაგეგმარების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

1992-2006 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური გამოკვლევების ინსტიტუტის განყოფილების გამგის მოადგილე.

1996-1997 წ.წ. - თბილისის ხელოვნების აკადემია. მიწვეული ლექტორი.

1989-1992 წ.წ. - საქართველოს საგეგმო კომიტეტის ეკონომიკის მართვის და დაგეგმვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერთანამშრომელი.

1993-1994 წ.წ. - არისტოტელეს სახელობის ქართულ-ბერძნული უნივერსიტეტი. მიწვეული ლექტორი.

1982-1989 წ.წ. - თბილისის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი.


ტრენინგები
:

2003.02.6-7 მესამე სექტორის ფონდი „ჰორიზონტი“. კურსი - „პროგრამების შეფასება”.

2008. X. 27-31. გრონინგენის უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები). ტრენინგი-სემინარი Tuning Georgia-ს პროგრამის ფარგლებშო.

2009.03.23-27. საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრი. ტრენინგი - „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თეორია და პრაქტიკა“.


ექსპედიციები
:

2012 წელი. სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი.

2011 წელი. თუშეთი.


სამეცნიერო
  გრანტები:

2017-2020 ავსტრიის პარტნიორობის პროგრამა - უმაღლესი განათლების განვითარების სფეროში ტრანსდისციპლინური კვლევის იმპლემენტაცია ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის კავკასიის რეგიონში.

08.2018-07.2020 შავი ზღვის ქსელის შექმნა ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის: ბულგარეთში, რუმინეთში, უკრაინაში, მოლდოვაში და საქართველოში.

2015-2017. თბილისის მერია. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება.

2015-2018. ბერნის (შვეიცარია) უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროექტი SCOPES, Bern University, Switzerland, Georgia, Armenia, სასწავლო კურსის - „მთიანი ტერიტორიების მდგრადი განვითარება და რესურების მართვა“ - მომზადება.

1.07.2015-30.06.2018 ფოლკსვაგენის ფონდი. შესაძლებლობები და ბარიერები ახალგაზრდების განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე დასაქმებამდე გადასვლის პროცესში, შედარებითი ანალიზი საქართველოში, აზერბაიჯანში და ტაჯიკეთში.

04.2014-05.2017 შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (საგრანტო ხელშეკრულება # FR /142/ 9-280/13). ორგანიზაცია: ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქალაქო აგლომერაციების ლანდშაფტური დაგეგმარების მეთოდოლოგია (თბილისი-რუსთავის მაგალითზე).

06.2013-12.2015. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შავი ზღვის ქსელის შექმნა ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის ბულგარეთში, რუმინეთში, უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში.

06.2016-12.2016. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის პროექტი - „Conversation of Unique Forests in Georgia Through Establishment of New Protected Areas (GEO058, WWF Caucasus, WWF Germany). რაჭის და ერუშეთის გეგმარებითი დაცული ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური თავისებურებების კვლევა.

03-12.2013-29.04.2014 ვიშეგრადის ფონდი. ორგანიზაცია: უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა და ასტრონომიული კვლევების ცენტრის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. მიგრაცია აღმოსავლეთ პარტნიორთა (ბელორუსი, საქართბველო, უკრაინა, მოლდოვა) და ვიშეგრადის ქვეყნებს შორის.

2010-2012. შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (საგრანტო ხელშეკრულება 1-5/86). ორგანიზაცია: ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ლანდშაფტების კადასტრი და სამხედრო გეოგრაფიული შეფასება გის-მეთოდების გამოყენებით.

12.08.2011-31.12.2011. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის ოფისის საერთაშორისო პროექტი - “ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტური დაგეგმარება”. CEPF-ის, IBRD-ის, იაპონიის ფინანსთა სამინისტროსა და მაკართურების ფონდის მხარდაჭერით.

17.01.2011-16.09.2011. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი. ინდუსტრიულ ზონებში გარემოზე ზემოქმედების მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება.

11.2010-29.12.2010. GTZ, მდგრადი განვითარების კავშირი “Ecovision”. დედოფლისწყაროს რაიონში ლანდშაფტური სექტორული განვითარების დაგეგმვისათვის წინაპირობების შექმნა.

2006-2009 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GSNF, საგრანტო ხელშეკრულება N73), ორგანიზაცია: ვ.ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თსუ – პარტნიორი ორგანიზაცია. პროექტი: საქართველოს ნაციონალური ატლასი.

20.X-20.XI..2010. EBRD ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. მდგრადი განვითარების კავშირი “Ecovision”. მდინარე არაგვის აუზის სტრატეგიულ გარემოსდაცვითი შეფასება. . ID 24288).

2009 წ. საერთაშორისო პროექტი (დამფინანსებელი WWF KFW BMD; N200365429). ჯავახეთის ტრანსსასაზღვრო ეროვნული პარკის და მისი დამხმარე/ბუფერული ზონის ლანდშაფტური დაგეგმარება.

2007-2008 წწ. KFW, ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, BNF-ისა და WWF-ის ერთობლივი პროექტი. ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტი: ლანდშაფტური დაგეგმარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. აჭარა (# 10030848).

VII-XII, 2007. მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე ბუფერულ ზონაში მდგრადი მეტყევეობის ხელშეწყობა (CEPF).

2005, 1 აპრილი – 31 დეკემბერი. WWF-ისა და CEPF-ის რეგიონული პროგრამა. ორგანიზაცია: მეცნიერ-ეკოლოგთა ორგანიზაცია “კავკასიის ეკოსახლი”. პროექტი: “მცირე კავკასიონის დასავლეთ ნაწილის სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული და გეოეკოლოგიური თავისებურებების ანალიზი დაცული ტერიტორიების დაგეგმარებისათვის”.

2006, 22 სექტემბერი – 2007, 22 თებერვალი. მსოფლიო ბანკის გრანტი – საქართველოს სატყეო სექტორის განვითარებისთვის (WB, GEF). ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტი: აღმოსავლეთ საქართველოს (ახმეტის, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, გურჯაანის, თეთრიწყაროს, დმანისის, ბოლნისის, მარნეულის, დუშეთის, თიანეთის, ახალგორის, ადიგენის, ახალციხის ასპინძის), ტყიანი ტერიტორიების ლანდშაფტურ – ეკოლოგიური კვლევა, ტყეთსარგებლობის ზონირებისა და დაგეგმარებისათვის (Contract # GSI-11-4/2-4, LOT 11/7, LOT 11/8).

03.2006-09.2007წწ სოციალური პოლიტიკა თანამედროვე ოჯახის მიმართებაში, მეუღლებრივი და ოჯახური ურთიერთობების ტრანსფორმაციის კონტექსტში - ევროკავშირის ორი და დსთ-ს ორი ქვეყნის ემპირიული მონაცემები-ევროკავშირისა და მისი ახალი უახლოესი მეზობლების ინტეგრაცია. INTAS Ref. No: Nr-1000006-8398

27 მაისი – 27 აგვისტო, 2005. მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროგრამა. ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის მიმართულება. პროექტი: აჭარის რეგიონში სატყეო მიწების ზონირებისათვის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევები “ტყის განვითარების პროექტი” (კონტრაქტი – CSI-11/4.25.05.2005).

2005 წ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის UNFPA გრანტი - ”მხარდაჭერა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინფორმაციასა და სამსახურებისათვის”. (GEO/00/P01) .

2005 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – სტუდენტი ახალგაზრდობის დემოგრაფიული ქცევა. (N20.18.04).

VI-X.2004. მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი - ტყის სარგებლობის კომპლექსური ზონირების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური საფუძვლების შემუშავება ლენტეხისა და ცაგერის რაიონებში (ცენტრალური კავკასიონი). (Contract # CSI-11/3.12.07).

06.2003-09.2003. მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი - ტყის სარგებლობის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური ზონირების ზოგადი საფუძვლების შემუშავება ბორჯომ-ბაკურიანის რეგიონში (Contract # CSI-11-2.26.06.2003).

XII.2001-II.2002. მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი – ტყეების ზონირების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური გამოკვლევა.

საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამის – მიგრაციის სექტორის რესურს ცენტრი – საქართველოში 1990-იან წლებში მომხდარი პროცესების დახასიათება

2003. მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი – საქართველოს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა (ბორჯომის რაიონი).

2002. მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი – მდინარე არაგვის აუზის რეგიონის მდგრადი განვითარების მოდელის შემუშავება.

2002. გაერთიანებული ერების მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) პროექტი – მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა.

2002-2003. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის დემოგრაფიული პრობლემები.

2001. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – ოჯახის სოციალურ-დემოგრაფიული პრობლემები 21-ე საუკუნის დასაწყისში (თბილისის მაგალითზე). N20.46.

1.05-1.09.2001. საბერძნეთის გარემოსდაცვის, ფიზიკური დაგეგმარებისა და საზოგადო საქმიანობის სამინისტროს პროექტი - “საყოფაცხოვრებო ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით წყლის დაბინძურების შემცირების სტრატეგია”.

1997-1998. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – ოჯახის კრიზისი საქართველოში და საოჯახო პოლიტიკის პრინციპები.


სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:

77 საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციების მონაწილე, მ.შ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში:

თბილისის მოსახლეობის პროგნოზი 2015-2030 // თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კონფერენცია. 12-15 თებერვალი, 2018.

მდგრადი განვითარების შეფასების ეკოლოგიური და ლანდშაფტური ინდიკატორები // წყლის რესურსების მართვის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 5-6 ნოემბერი, 2018. მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

„ლურჯი ზრდა“ - საზღვაო რესურსების მდგრადი გამოყენება ეკონომიკური განვითარებისათვის (გამოწვევები საქართველოსთვის) // თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კონფერენცია. 12-15 თებერვალი, 2018 (თანაავტ. კ.ბილაშვილი, ვ.მელიქიძე, ვ.ტრაპაიძე).

შობადობის გლობალური ტენდენციები და მეორე დემოგრაფიული გადასვლის ასპექტები საქართველოში // საერთაშორისო კონფერენცია - საქართველოში მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა-დაგეგმარება-მართვა. მიძღვნილი პროფ. ნიკოლოზ (ნიკო) ბერუჩაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის იუბილისადმი. 4-6 ოქტომბერი, 2017. თბილისი.
Blue Growth initiative for Research and Innovation in the Black Sea // First Working meeting- Blue Growth Initiative for Research and Innovation in the Black Sea. 14-16, 2017. Brussels, Belgium.
ქუთაისის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობისა და მიგრაციული ქცევის ანალიზი გარდამავალ პერიოდში // ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია - გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები. ქუთაისი, 3-4 ივნისი, 2017 (ბ.მაჩიტაძესთან თანაავტ.).
Georgia in the Context of Global Demographic Processes // The Fifth Annual Conference in Exact and Natural Sciences. TSU. 7-10 February, 2017. http://conference.ens-2017.tsu.ge/uploads/588c7977ef285Giorgi_Meladze-ENG.pdf
Goals of Landscape Planning of Tbilisi and Expected Outcomes // Collective monograph of the materials of International Scientific-Practical LXIX Herzen readings 21-23 April 2016, devoted to the 115 anniversary since the birth of Stanislav Vikentyevich Kalesnik conference. St-Petersburg, 2016. pp. 209-212 (with N.Elizbarashvili, M.Meladze, D.Svanadze).
Geographical peculiarities and topical issue of the sustainable development of South Caucasus // First Caucasus Mountain Forum: Bridging Science and Practice for Sustainability. 28 October – 1 December, 2016. TSU. (With co-authors:  Nodar Elizbarashvili, Salome Khvedelidze, Tamar Cecadze)
საქართველოს მოსახლეობა და გლობალური დემოგრაფიული ტენდენციები // IV საერთაშორისო კონფერენცია „სივრცე საზოგადოება, პოლიტიკა_საქართველო და სამხრეთ კავკასია გლობალური გამოწვევების პირისპირ“, მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 140 წლისთავისადმი. 23-25 ივნისი, 2016.
Natural Potential of Agro-Landscapes of Tbilisi-Rustavi Urban Agglomeration // 28-30 სექტემბერი, 2016, საერთაშორისო კონფერენცია, “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“ სოფლის მეურნეობის აკადემია.  თბილისი. (თანაავტ. ნ.ელიზბარაშვილი).
სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქების გეოდემოგრაფიული ანალიზი (თბილისის,რუსთავისა და ახალციხის მაგალითზე) // სამეცნიერო კონფერენცია- რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: სამცხე-ჯავახეთი. 17 თებერვალი, 2016. თსუ. (თანაავტ. ნ.ელიზბარაშვილი).
შობადობის თანამედროვე ტენდენციები თბილისი-რუსთავის აგლომერაციაში // ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. 22-26 იანვარი, 2016 (ნ.ელიზბარაშვილითან თანაავტ.).
Georgia and International tours on the Black Sea // Project - "Creation of the Black Sea Network for Sustainable Tourism Development in Bulgaria, Romania, Ukraine, Moldova and Georgia" (BS Tourism NET), coordination group final meeting. 4-6 December, Varna (Bulgaria), 2015.

Overview of the Institutions of Georgia // Opportunities and Barriers at the Transition from Education to Work – A Comparative Youth Study in Azerbaijan, Georgia and Tajikistan //TEW-CCA Youth Research Workshop. 28-30 November, 2015. Baku (Azerbaijan). (with I.Badurashvili, N.Kobakhidze, R.Nadiradze).

თბილისის ლანდშაფტური მრავალფეროვნება და გეოეკოლოგიური მახასიათებლები // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება. 4-6 ნოემბერი, 2015. თბილისი (ნ.ელიზბარაშვილთან თანაავტ.).

იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა // გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. აკად. ალ. ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 22-23 ოქტომბერი, 2015. თბილისი. (ბ.მაჩიტაძის თანაავტ.).

Resources and Threats of the Eco-tourism Development in Georgia // International Conference Applied Ecology: Problems, Innovations. 7-10 May, 2015. Tbilisi-Batumi. (with G.Khomeriki).

სქესთა მეორეული თანაფარდობის ასპექტები საქართველოში // ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე საფაკულტეტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. 4-5 თებერვალი, 2015.

Tendencies of population aging in Georgia // International Scientific and Practical Conference, Devoted to the 80th Anniversary from Foundation of the Department for Social and Economic Geography and Regional Studies «Region-2014: Optimal Development Strategy». 6-7 November, 2014 (with N.Elizbarashvili).

Regional Aspects of Demographic Situation in Georgia // VW Foundation Preparatory workshop “Opportunities and Barriers at the Transition from Education to Work. A Comparative Youth Study in Azerbaijan, Georgia and Tajikistan”. Bamberg (Germany), 29-30 October, 2014.

მიგრაციული პროცესები საქართველოში და მისი დემოგრაფიული შედეგები // II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა ზღვა ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში. მიძღვნილი ეკონომიკური გეოგრაფიის კათედრის 90-ე წლისთავისადმი. 25-27 ივნისი, 2014. თსუ. (ი .სალუქვაძესთან თანაავტორობით).

საქართველო და მეორე დემოგრაფიული გადასვლა როგორც გლობალური მოვლენა // II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა ზღვა ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში. მიძღვნილი ეკონომიკური გეოგრაფიის კათედრის 90-ე წლისთავისადმი. 25-27 ივნისი, 2014. თსუ.

შობადობის გლობალური ტენდენციები და საქართველო // სამეცნიერო კონფერენცია „საზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები” მოძღვნილი მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ვახტანგ ჯაოშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. 12 ივნისი, 2014. თბილისი.

Georgia: Migration, a Main Risk Towards Sustainable Demographic Future // „Discovering Migration Between Eastern Partners and Visegrad Countries”. 28 April, 2014. Budapest, Hungary.

Sustainable Tourism Development in Georgia // Creation of a Black Sea network for Sustainable Tourism Development in Bulgaria, Romania, Ukraine, Moldova and Georgia (BS Tourism Net). 16-17 April, 2014, Odessa, Ukraine.

მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება - საქართველოს სახიფათო გამოწვევა // ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის მეორე საფაკულტეტო კონფერენცია. 29-31 იანვარი, 2014.

Migration Processes in Post Soviet Georgia // „Discovering migration between Eastern partners and Visegrad countries”. Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Geographical Institute. Budapest, 12-13 December 2013. Hungary

Sustainable Tourism Development in Georgia // Creation of a Black Sea network for Sustainable Tourism Development in Bulgaria, Romania, Ukraine, Moldova and Georgia (BS Tourism Net). 2013, 8-9 Nov., Varna, Bulgaria.

მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის ტენდენციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში // საერთაშორისო კონფერენცია. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. 7-8, ნოემბერი, 2013. თბილისი.

სოფლის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის ტენდენციები საქართველოს რეგიონებში // II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. 11-12 ოქტომბერი, 2013, თბილისი.

კლიმატის გლობალური ცვლილება და საქართველოში ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი ასპექტი // II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. 11-12 ოქტომბერი, 2013, თბილისი (თანაავტ. ნ.ელიზბარაშვილი., რ.ელიზბარაშვილი).

Forest Landscapes of Georgia – Distribution of Population and Dynamics // International Conference- “Sustainability Science from Theory to Practice: Towards an International Network of Landscape Approach Clusters. 5-6 September, 2013. Skinsskatteberg (Sweden).

კოლხეთის დაბლობის მოსახლეობის დინამიკა და ბუნებრივი მოძრაობა // საერთაშორისო კონფერენცია კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები. 22-24. 2013, თბილისი-ფოთი.

Main Principles and Results of Landscape Planning of New Protected Area in Central Caucasus (Georgia) // 5th Symposium for Research in Protected Areas 10 to 12 June 2013, Mittersill, Austria (with N.Elizbarashvili).

Problems of Population Caused by an Ecological Condition of Industrial Zones // International Scientific-Technical Conference “Pressing Problems in Hydrometeorology and Ecology”, dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Institute of Hydrometeorology. 28-30 May, 2013, Tbilisi.

მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერების დემოგრაფიული ასპექტები // თსუ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის 1 სამეცნიერო კონფერენცია. 22-25 იანვარი, 2013.

სქესთა მეორეული თანაფარდობის დევიაცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების კონფერენცია. გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები. 19.12.2012.

საქართველო და “ნაცრისფერი საშიშროების“ გლობალური ტენდენციები // ი,ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, ახალი სერია N4 (83). კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ლევან მარუაშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი. 16.11.2012.

Function and Sustainability of Mountains Landscapes of Georgia. Conference – Mountain Resources and Their Response to Global Change. 5-8 July, 2012. Ankara, Turkey. გვ.37 http://csaum.ankara.edu.tr/ (თანაავტ. ნ.ელიზბარაშვილი, ლ.მაჭავარიანი, დ. ნიკოლაიშვილი).

საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დინამიკის თანამედროვე ტენდენციები // I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები. 28-29 ოქტომბერი, თბილისი, 2011. (მ.მელაძის თანაავტ.).

დედამიწის მოსახლეობა როგორც გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების დეტერმინანტი // საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია - „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური საკითხები“, მიძღვნილი აკადემიკოს გ.სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი. თბილისი, 2011. (ნ.ელიზბარაშვილის თანაავტ.).

საქართველოს გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გარემო და გლობალური დათბობა“, (მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადების 100 წლისთავისადმი). თბილისი, 15-16 სექტემბერი, 2011 (ნ.ელიზბარაშვილის თანაავტ.).

სასმელი წყლის პრობლემები // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი გეოფიზიკა და გეოეკოლოგია“, (მიძღვნილი ლევან ჭანტურიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი). თბილისი, 2011 (ნ.წივწივაძის თანაავტ.). http://news.aris.ge/education/sangu/1115-konferencia-gamoyenebiTi-geofizika-da-geoekologia.html

საქართველოს მთიანეთის დემოგრაფიული პერსპექტივა (რაჭის მაგალითზე) // ალ. ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება. იაპონიაში ბუნებრივი კატასტროფის მსხვერპლთა სხოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია – რისკების გეოგრაფია: იაპონიიდან საქართველომდე. თბილისი, 29 აპრილი. 2011.

შობადობის თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში // სამეცნიერო კონფერენცია “გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”, თბილისი. 19. XII. 2010.

Элизбарашвили Н.К., Николаишвили Д.А., Меладзе Г.Г., Девнозашвили И. Оценка современного состояния и антропогенной трансформации ландшафтов (на примере Грузии). Материалы международной научно-практической конференции. В сб.: Экосистемы Каспийского Моря и сопредельных регионов: опасности и риски. Труды ГО Азербайджана, т. XV. Изд-во АН Азербайджана, 2010, с. 67-72.

Eveluation of Degree of Landscape’s Anthropogenous Transformation // The 2nd International Geography Symposium Geomed 2010 – Mediterranean Environment. 2-5 June, 2010. Kemer-Antalia, Turkey (with co-authors D.Nikolaishvili, N.Elizbarashvili). http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html

გაგრძელდება თუ არა შობადობის მატება საქართველოში? // საერთაშორისო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. თბილისი. 19.XII.2009.

Why life expectancy has not increased in Georgia? // 10th Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy” Baku, Azerbaijan Republic. 23-25 September, 2009.

მსოფლიოს დემოგრაფიული პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“, (მიძღვნილი პროფესორ ნ.ბერუჩაშვილის ნათელი ხსოვნისადმი). თბილისი. 19. XII. 2008.

საქართველოში ლანდშაფტური დაგეგმარების აქტუალობა და მოდელური ტერიტორიის შერჩევის პრინციპები (აჭარის მაგალითზე) // საერთაშორისო კონფერენცია - „მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები“, თბილისი, 24-25, ოქტომბერი, 2008. (თანაავტ. ნ.ელიზბარაშვილი, ლ.მაჭავარიანი, დ.ნიკოლაიშვილი, მ.ხეჩიკაშვილი, ი.დევნოზაშვილი, დ.სვანაძე).

მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა საქართველოს რეგიონებში // საერთაშორისო კონფერენცია - „მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები“, თბილისი, 24-25, ოქტომბერი, 2008.

Социально-демографичкская специфика Грузии // Международный научный семинар “Гендер и исследования поколений” ARN/Intas, Тбилиси, 11-12 июня, 2008.


პუბლიკაციები:

140-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორიб მ.შ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში:

National Atlas of Georgia. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. 2018. Author of 3 maps: 1. Map of Birth Rate; 2. Map of Death Rate; 3. Map of Natural Increase (with co-author G.Khomeriki). ISBN 978-3-515-12057-9 (print); ISBN 978-3-515-12183-8 (Ebook).

მთიანი ტერიტორიების მდგრადი განვითარება და რესურსების მართვა. სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. თბილისი, 2018. 306 გვ. (თანაავტ. ნ.ელიზბარაშვილი, ჰ.მეესენი, ა.ხოეციანი, თ.კოლერი).

Evaluation of the Agro-ecological Potential of Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti Region (Georgia) and Zonning of Crops // SGEM 2018. Ecology and Environmental Protection. Vol. 18, 2-8 July. Albena, Bulgaria. pp. 361-367. DOI:10.5593/sgem2018/5.1 (with co-authors: M.Meladze, G.Meladze, V.Trapaidze).

თბილისის მოსახლეობის პროგნოზი // Tsu zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa safakulteto konferencia. 12-15 Tebervali, 2018. http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a65b1ede4227Giorgi_Meladze-Geo.pdf

The Demogeographic Crisis in Racha, Georgia: Depopulation in the Central Caucasus

Mountains // Mountain Research and Development. 37 N4, 2017. P.415-424. (with co suthors: T.Kohler, N.Elizbarashvili, D.Svanadze, H.Meessen). http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/MRD-JOURNAL-D-17-00064.1

საქალაქო აგლომერაციების ლანდშაფტური დაგეგმარების მეთოდოლოგია (თბილის - რუსთავის მაგალითზე). მონოგრაფია. თბილისი, 2017. 286 გვ. (თანაავტ. ელიზბარაშვილი ნ., სალუქვაძე ე., სვანაძე დ.).

თბილისისა რუსთავის მოსახლეობის ასაკობრივ-სქესობრივი სტრუქტურის განმსაზღვრელი ფაქტორები // მეცნიერება და ტექნოლოგიები 1 (724), 2017. გვ. 54-61 (ნ.ელიზბარაშვილთან თანაავტ.).

Population Changes and Charasteristics of Demographic Processes in Tbilisi // Space, Society, Economy. N19, 2017. P. 87-103. (With co-author N.Loladze) http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22641/0_5_%5b87%5d-103_Meladze.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Georgia in the Context of Global Demographic Processes // The Fifth Annual Conference in Exact and Natural Sciences. TSU. 7-10. II. 2017 http://conference.ens-2017.tsu.ge/uploads/588c7977ef285Giorgi_Meladze-ENG.pdf

Global Warming Agroclimatic Zones in Humid Subtropical, Mountainous and High Mountainous Regions of Georgia // International journal of Current Research. Vol. 8, Issue, 07.2016. pp. 35403-35409. (with G. Meladze, M. Meladze, N. Elizbarashvili). http://www.journalcra.com/article/global-warming-changes-agroclimatic-zones-humid-subtropical-mountainous-and-high-mountainous.

Demographic Development of Tbilisi (Past, Present, Future) // Current Topics in Social Sciences. Sofia, 2016. pp.633-644. (with N.Elizbarashvili).

Goals of Landscape Planning of Tbilisi and Expected Outcomes // Collective monograph of the materials of International Scientific-Practical LXIX Herzen readings 21-23 April 2016, devoted to the 115 anniversary since the birth of Stanislav Vikentyevich Kalesnik conference. St-Petersburg, 2016. pp. 209-212 (with N.Elizbarashvili, M.Meladze, D.Svanadze).

თბილის-რუსთავის საქალაქო აგლომერაციის ტყიანი ლანდშაფტები: თანამედროვე და პროგნოზული მდგომარეობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “სატყეო მოამბე“ N11, 2016. თბილისი. 2016. გვ. 33-41. (ნ.ელიზბარაშვილთან და მ.მელაძესთან თანაავტ.).

Natural Potential of Agro-Landscapes of Tbilisi-Rustavi Urban Agglomeration // International Scientific Conference “Modern Technologies to Produce Ecologically Pure Products for Sustainable Development of Agriculture”.Tbilisi, 2016. pp. 151-154 (with N.Elizbarashvili).

სამხრეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქების გეოდემოგრაფიული ანალიზი (თბილისის, რუსთავისა და ახალციხის მაგალითზე). // “რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: სამცხე-ჯავახეთი“. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები თსუ, 2016. გვ. 62-68. (ნ.ელიზბარაშვილთან თანაავტ.).

Evaluation of the Agro-Climatic Potencial of the High Mountainous Areas in South Georgia to Develop Ecological Agriculture // 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. SGEM 2016. Vol. II. 30 June – 6 Luly, 2016. Albena, Bulgaria. pp. 349-355. (with M.Meladze and V.Trapaidze).

The Modern Tendencies of Fertility in Tbilisi – Rustavi Agglomeration // The Fourth Annual Conference in Exact and Natural Sciences Dedicated to 140th Anniversary of the Birth of Ivane Javakhishvili. 25-26.I.2016. TSU (with Elizbarashvili N.) http://conference.ens-2016.tsu.ge/uploads/56a206fc58427Giorgi_Meladze-ENG.pdf

First Transboundary Protected Areas in Caucasus // Book of abstracts. International Conference – Environment at a Crossroards: SMART approaches for a sustainable future Bucharest, November 12-15, 2015 (with N. Elizbarashvili, D. Svanadze, R. Elizbarashvili).

თბილისის ლანდშაფტური მრავალფეროვნება და გეოეკოლოგიური მახასიათებლები // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება. 4-6 ნოემბერი, 2015. თბილისი. გვ. 149-152. (ნ.ელიზბარაშვილთან თანაავტ.).

Some Urgent Issues of Georgia’s Geography // Earth Science. Special Issue, Modern Problems of Geography and Anthropology (with co-authors: Elizbarashvili N., Meladze M., Svanadze D., Gadrani L.,Lazarashvili. 2015; 4(5-1): 1-7. http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.earth.s.2015040501.11.pdf

Resources and Threats of the Eco-tourism Development in Georgia // American Journal of Enviromental Protection. Special Issue Applied Ecology: Problems, Innovations (with co-author G.Khomeriki). 2015; 4(3-1): 180-185. doi: 10.11648/j.ajep.s.2015040301.38 http://www.sciencepublishinggroup.com/specialissue/163003

თბილისის გეოეკოლოგიური პრობლემები და ლანდშაფტური დაგეგმარების ძირითადი პრინციპები. გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები - საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თსუ, 2015. გვ. 101-107. (ნ.ელიზბარაშვილის, გ. მელაძე, ე.სალუქვაძის, დ.სვანაძის და ი.ლაზარაშვილის თანაავტ.)

იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა // გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. აკად. ალ. ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 22-23 ოქტომბერი, 2015. თბილისი. გვ. 338-341. (ბ.მაჩიტაძის თანაავტ.).

Aspects of Sex Secondary Ratio in Georgia // The Third Annual Conference in Exact and Natural Sciences. TSU. I. 2015.

Tendencies of population aging in Georgia // International Scientific and Practical Conference, Devoted to the 80th Anniversary from Foundation of the Department for Social and Economic Geography and Regional Studies «Region-2014: Optimal Development Strategy». Kharkov, 6-7 November, 2014. pp. 296-298 (with co-author N.Elizbarashvili).

შობადობის გლობალური ტენდენციები და საქართველო // შრომათა კრებული, ახალი სერია N6 (85). “საზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები” კონფერენციის მასალები. მოძღვნილი მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ვახტანგ ჯაოშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავს. 12 ივნისი, 2014. თბილისი. გვ. 12-18.

Principles, Methods and Results of Planning the Historical Landscape of the City Mtskheta (The Old Capital of Georgia) // Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective. St. Climent Orhidski University Press. Sofia, 2014. pp. 496-511. (with co-author Elizbarashvili N.). https://www.researchgate.net/profile/Yilmaz_Demirhan/publication/311666863_ROLE_OF_DEVELOPMENT_AGENCIES_IN_URBAN_ADMINISTRATION_AND_THEIR
_RELATIONSHIPS_WITH_OTHER_URBAN_ADMINISTRATIONS/links/5852f63308ae7d33e01ab399.pdf
Georgia: Migration, a Main Risk Tovards Sustainable Demographic Future // Discovering Migration Between Visegrad Countries and Eastern Partners.HAS RCAES Geographical Institute. Budapest, Hungary. 2014. pp. 150-169. (with Josef Salukvadze).

Population Aging – Dangerous Challenge of Georgia // The Second Annual Conference in Exact and Natural Sciences. TSU. I. 2014

Climate Change and the Possible Migration of Population in Georgia // Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region. Cambridge Scholars Publishing, UK. 2014. 447-456 (with co-authors Elizbarashvili N., Seperteladze Z.) http://www.cambridgescholars.com/tourism-environment-and-ecology-in-the-mediterranean-region


ჯილდოები
:
2001 წელი, ღირსების მედალი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

meladzeg@gmail.com

giorgi.meladze@tsu.ge