თამარ ჭიჭინაძე

 

 

განათლება:
2018-დან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის მიმართულება, დოქტორანტი
2004 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. გეოინფორმატიკის კათედრა. ასპირანტი.
2002 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. გეოინფორმატიკის კათედრა. მაგისტრი.
1998 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. გეოინფორმატიკის კათედრა. ბაკალავრი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2006 წლიდან დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კარტოგრაფიის და GIS ლაბორატორია, მეცნიერი.

2005-2006 წ.წ. - სააქციო საზოგადოება „კარტოგრაფია“. ინჟინერ კარტოგრაფი.

2006-2008 წ.წ. - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი. პედაგოგი.

 

სამეცნიერო  გრანტები:
2006 წ. - ქარელის, ხაშურის, ხარაგაულის, საჩხერის, ზესტაფონის, ბაღდათის, წყალტუბოს, ხონის, წალენჯიხის, მარტვილის, ჩხოროწყუს, ტყიბულის რაიონების ლანდშაფტურ- ეკოლოგიური კარკასის რუკების შედგენა (მსოფლიო ბანკი). გის სპეციალისტი.

კონფერენციებში მონაწილეობა:
2007 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია - Прикладные вопросы гео-графии и геологии горных областей Альпийско-Гима-лайского пояса. Проблемы современно-го туризма в горных районах Грузии. ერევანი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

2008 წ. - შიდა ქართლის ისტორიული ნაწილის (მცხეთის, კასპის ,გორის, ქარელის, ხაშურის) კულტურული მემკვიდრეობის კარტოგრაფირება ,,შრომათა კრებული” ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2007 წ. - Геоинформационние системы культурного наследия Грузии. Прикладные вопросы географии и геологии горних гималаийского поясов. Издательство Ереванского университета.

2006 წ. - სამცხე-ჯავახეთის საკულტო ძეგლების გეოინფორმაციული სისტემა. საქართველოს გეოგრაფიული ჟურნალი.

2006 წ. - სამცხე-ჯავახეთის საკულტო ძეგლების  გეოგრაფიული კვლევა და კარტოგრაფირება. მასალები საქართველოს გეოგრაფიის აქტუალურ საკითხებზე.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

tamara_82_82@mail.ru