ლელა გადრანი

 

 

განათლება:

2007-2009 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრი. სპეციალობით, გეომორფოლოგია-გეოეკილოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა.

2002-2006 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი. სპეციალობით, გეომორფოლოგია-გეოეკილოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა.

 

სტაჟირება:

2016-2017 წწ. -  Politecnico di Torino, Italy, Erasmus Mundus Action 2 Programme, (ELEC1500077), „Transformation and Planning of Landscape of Major Cities based on the Landscape of Tbilisi “;

2009 წ. - მიწის მართვის სამმართველო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

 

სამუშაო გამოცდილება:

2009 - დღემდე გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი. თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი;

2009 წ. - სტაჟიორი, მიწის მართვის სამმართველო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

2006-2009 წწ. - გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის დეპარტამენტის ლაბორანტი, თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

 

სამეცნიერო გრანტები:

2019-2021 -ძირითადი მონაწილე საქართველოს კარსტული ლანდშაფტის კლასიფიკაცია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი;

2017-2018 - ძირითადი მონაწილე შესაძლებლობების განვითარება პარტნიორობის საფუძველზე განხორციელებული პროექტი „საქართველოს ატლასი“    BMBF - განათლებისა და მეცნიერების ფედერალური სამინისტრო

2016-2017 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, „თბილისის განაშენიანების (CA) მოდელირება რელიეფის აქტიური ტრანსფორმაციის ფონზე“;

2015-2016 - European Commission, Politecnico di Torino, Italy, Erasmus Mundus Action 2 Programme, (ELEC1500077), „Transformation and Planning of Landscape of Major Cities based on the Landscape of Tbilisi “;

2014-2016 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, (AR/151/9-102/13), „საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი“;

2009-2012 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, (GNSF/ST08/05-453), „მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი, კლიმატის ცვლილების ფონზე“;

2007-2009 - კავკასიაში მყინვარების დინამიკა, კლიმატის ცვალებადობა და მდინარეული ჩამონადენის მოდელირება. (INTAS). მიმდინარეობდა რაჭა-ლეცხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონში.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2018. 26-29.09. XX International Conference on Industrial heritage "Resilence, Innovation and Sustainability" and VI Ibero American Meeting on Heritage Management. „Sustainable Management of Georgian Hydroelectric Heritage “, L. Gadrani, Gijon (Spain)

2017.18-19.05. Paris, France. International Scientific Research and Experimental Development, 19th International Conference on Geography, Urban and Environmental Studies. „Urban Expansion Modelling of Tbilisi on the Background of Active Terrain Transformation“, L.Gadrani, M.Tsitsagi;  https://www.waset.org/conference/2017/05/paris/ICEEB/program

2017.24-26.02.  წყალტუბო, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, „მეცნიერება და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, „ქალაქის განაშენიანების მოდელირება (თბილისის მაგალითზე)“,ლ.გადრანი,მ.ციცაგი,გ.გაფრინდაშვილი; http://www.youngscientists.org.ge/PDF/Programa%202017.pdf  

2017.09.02. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თვილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეხუთე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, „თბილისის განაშენიანების (CA)მოდელირება რელიეფის აქტიური ტრანსფორმაციის ფონზე“, ლ.გადრანი;

http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/604

2016.06.07. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეოთხე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, „თბილისის რელიეფის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია“, ლ.გადრანი;

http://conference.sens-2016.tsu.ge/page/program/20

2016.06.07. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეოთხე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, „ცენტრალური კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის გეომორფოლოგიური დახასიათება“, ლ.გადრანი;

http://conference.sens-2016.tsu.ge/lecture/view/479

2015.22-23.10. თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი, გეოგრაფია და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, „ქ.თბილისის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა“, ლ.გადრანი, გ.გაფრინდაშვილი;

http://aljavakhishvili-2015.tsu.ge/ge/participants

2014.1-10.06. თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი, მეორე საფაკულტეტო კონფერენცია, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, „ზემო სვანეთის რელიეფის კვლევა, ტურისტულ რეკრეაციული მიზნებისთვის“, ლ.გადრანი;

2014 - თბილისი, მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“, თერგის აუზის გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა, და მყინვარების ევოლუცია პლეისტოცენში, ლ.ტიელიძე, ლ.გადრანი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

L.Gadrani, M.Tsitsagi. Urban Landscape of Georgia (On the Example of Large Cities) Tielidze L. (eds) Geomorphology of Georgia. Geography of the Physical Environment. Springer, Cham. 2019

L.Gadrani, G.Lominadze, M.Tsitsagi Modern Geo-Ecological Conditions and Terrain Transformation of Tbilisi (Georgia) Landscape Architecture and Regional Planning, doi:10.11648/j.larp.20170201.15,  2017;

L.Gadrani, G.Gaprindashvili. Modern Geo-ecological Conditions and Terrain Transformation of Tbilisi (Georgia), Landscape Architecture and Regional Planning, doi: 10.11648/j.larp.20170201.15,  2017;

ლ.გადრანი, გ.გაფრინდაშვილი, ქ.თბილისის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა, თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ახალი სერია N6, (გვ85-87). თსუ-ის გამომცემლობა, თბილისი 2015;

L.Tielidze, L.Gadrani, M.Tsitsagi, N.Chikhradze. Glaciers Dynamics Over the Last One Century in the Kodori River Basin, Caucasus Mountains, Georgia, Abkhazeti. American Journal of Environmental Protection. Special Issue: Applied Ecology, Problems, Innovations, Vol. 4, No. 3-1, p. 22-28, Science Publishing Group, 2015;

N. Elizbarashvili, G.Meladze, M.Meladze, L.Gadrani. Some Urgent Issues of Georgia’s. Earth Sciences, Science publishing group DOI:10.11648/j.earth.s. Pages: 1-7, 2015;

L.Tielidze, L.Gadrani, R.Kumladze. A One Century Record of Changes at Nenskra and Nakra River Basins Glaciers, Caucasus Mountains, Georgia. Natural Science, Vol. 7, No. 3, p. 151-157, Scientific Research an academic publisher, 2015;

ლ.ტიელიძე, ლ.გადრანი. მდ. თერგის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა და გამყინვარების ევოლუცია პლეისტოცენში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გვ. 44-47, ახალი სერია 5 (84). თბილისი, თსუ-ის გამომცემლობა. თბილისი, 2013

 

ენები:

ქართული

ინგლისური

რუსული

 

ოფიციალური ვებგვერდები:

https://www.researchgate.net/profile/Lela_Gadrani

https://glaciologygeorgia.wordpress.com

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

lizigadrani@gmail.com

lizigadrani@yahoo.com

 

სამს: +995 32 2 39 17 52

მობ: +995 595 92 13 91