მარიამ ციცაგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


განათლება:

2017 წ.  - გეოგრაფიის დოქტორი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის მიმართულება.
2015 წ. თებერვალი-ივლისი - ლეთბრიჯის უნივერსიტეტის (ალბერტა, კანადა) გეოგრაფიის დეპარტამენტი.

2007-2009 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის სპეციალობით, წარმატებით, მაგისტრის დიპლომი (№ 000202).

2003-2007 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის სპეციალობით, ბაკალავრის დიპლომი (№ 005795).

 

სტაჟირება:

5-16/09-2016 - SNC-mt Summer School ‘’Research for Development’’. Abastumani. Georgia.

2015 წ. ოქტომბერი-ნოემბერი - ნიადაგის ეროზიის მოდელირება-ნიადაგის ეროზიის კვლევის ეროვნული ლაბორატორია. პერდუს უნივერსიტეტი. დასავლეთ ლაფაეტი, ინდიანა, აშშ.

2015 წ. თებერვალი-ივლისი - ნიადაგის ეროზიის კვლევა დისტანციური ზონდირების გამოყენებით. გეოდინამიკური პროცესების მონიტორინგის სისტემების მაღალი გარჩევადობის (ARTeMIS) ლაბორატორია. ლეთბრიჯის უნივერსიტეტი, ლეთბრიჯი, ალბერტა, კანადა.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წ. - დღემდე - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი.
09.2018 - 02.2019 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიწვეული ლექტორი.
09-12.2017 წ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა, მიწვეული ლექტორი.
2009-2017 წწ. - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი.

2008-2011 წწ.  - თბილისის 215-ე საჯარო სკოლა, გეოგრაფიის პედაგოგი.

2007-2009 წწ. - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილება, ლაბორანტი.


მიმდინარე პროექტები:

2018 წ. - კახეთის ნიადაგების ციფრული კარტოგრაფირება, ხელმძღვანელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

2017 წ. - შესაძლებლობების განვითარება პარტნიორობის საფუძველზე განხორციელებული პროექტების საშუალებით. ფედერალური მთავრობის სტრატეგიები მეცნიერებისა და კვლევის ინტერნაციონალიზაციისათვის - პარტნიორობა გარდამავალი ქვეყნების მდგრადი განვითარებისათვის. ძირითადი პერსონალი. BMBF - განათლებისა და მეცნიერების ფედერალური სამინისტრო, გერმანია.


სამეცნიერო გრანტები:

2015 წ. - ნიადაგის ეროზიული პროცესების შეფასება და GIS მოდელირება (შიდა ქართლის მაგალითზე). დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (DO/275/9-280/14).

2014 წ. - ნიადაგის ეროზიის კვლევა დისტანციური ზონდირების გამოყენებით. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (YS/37/9-280/14).

2012-2013 წწ. - მდინარეების ძამა, ტანა, თეძამის აუზების გეოინფორმაციული სისტემების შექმნა გარემოსა და სოციალურ პროცესებს შორის ურთიერთკავშირის ანალიზისთვის-ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (PG/30/9-101/12).

2009-2012 წწ. - მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

2007-2009 წწ. - კავკასიაში მყინვარების დინამიკა, კლიმატის ცვალებადობა და მდინარეული ჩამონადენის მოდელირება - INTAS (ინგლისი).

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2018 - Automated Forest Mapping: Efficiency and Limitations (Case Study of Georgia), Eurasian GIS Congress 2018, ბაქო, აზერბაიჯანი
18-19/05-2017 - Urban Expansion Modeling of Tbilisi on the background of Active Terrain Transformation. ICGUES 2017: 19th International Conference on Geography, Urban and Environmental Studies. პარიზი, საფრანგეთი.

21-22/05-2017 - Assessment of Rainfall Erosivity, Comparison among Methods: Case of Kakheti, Georgia. ICCCH 2017: 19th International Conference on Climate Change and Humanity. ბერლინი, გერმანია.

27-29/01-2017 - ტურიზმის განვითრების პერსპექტივები და ტენდენციები თუშეთში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია და სიძველეები. გუდაური-თბილისი.

19/12-2016 - რელიეფის მორფომეტრიული ანალიზი თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე. XX სამეცნიერო კონფერენცია-გეოგრაფიისა და კარტოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება, თბილისი.

28.11-1.12/2016 - Ethno-cultural resources and perspectives of the development of ethno tourism in Tusheti. First Caucasus Mountain Forum. თბილისი, საქართველო.

23-26/05-2016 - Methodology of Determination of Landscape Hydrological Resources

(Case of Georgia). The IV International Geography Symposium. ქემერი, ანტალია. თურქეთი.

23-26/05-2016 - Terrain Morphometric Analysis for Support Tourism Development in Tusheti Protected Area. The IV International Geography Symposium. ქემერი, ანტალია. თურქეთი.

17/02-2016 - მცენარეული საფარის ცვლილებების შეფასება NDVI გამოყენებით (ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე). რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: სამცხე- ჯავახეთი. თბილისი.

26/01-2016 - მიწათსარგებლობის კლასიფიკაცია Landsat 8 OLI-ს მონაცემების მიხედვით (მდ. ტანას აუზის მაგალითზე). ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეოთხე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. თბილისი.

26/01-2016 - დისტანციური ზონდირება სოფლის მეურნეობაში (მცენარეული საფარის განსხვავების ნორმალიზებული ინდექსი-NDVI). ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეოთხე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. თბილისი.

9/07-2014 - ხრამების წარმოქმნა დასახლებულ ტერიტორიებზე. მეორე სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თსუ.

12/06-2014 - ნიადაგის ეროზიის ინტენსივობის განსაზღვრა ნიადაგის დაკარგვის უნივერსალური გაერთიანებული განტოლების გამოყენებით (RUSLE) გამოყენებით მდ. ტანას აუზის მაგალითზე. ალ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება. საზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები, მიძღვნილი ვ. ჯაოშვილის 100 წლის იუბილისადმი. თბილისი.

15/03-2014 - ნიადაგის ეროზიის ინტენსივობის განსაზღვრა ნიადაგის დაკარგვის უნივერსალური განტოლების გამოყენებით (USLE) გამოყენებით მდ. ტანას აუზის მაგალითზე. საერთაშორისო ელექტრონული კონფერენცია - გეოგრაფია და გარემოს თანამედროვე პრობლემები. თბილისი, სოხუმის უნივერსიტეტი.

3/02-2014 - მდინარეების ძამა, ტანა, თეძამის აუზების მორფოსტრუქტურების ანალიზი ციფრულ მოდელირებაზე დაყრდნობით. მეორე სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თსუ.

19/12-2013 - მდინარეების ძამა, ტანა, თეძამის აუზების ტურისტულ-რეკრეაციული ობიექტების გეოსაინფორმაციო სისტემის შექმნა. ალ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. XVII კონფერენცია.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1. Gadrani L., Lominadze G., Tsitsagi M. Assessment of Landuse/Landcover (LULC) change of Tbilisi and Surrounding Area Using Remote Sensing (RS) and GIS, 2018
2. Tsitsagi M., Berdzenishvili A., Gugeshashvili M. Spatial and Temporal Variations of Rainfall-Runoff Erosivity (R) Factor in Kakheti, Georgia, Annals of Agrarian Sciences, 2018
3. Gadrani L., Tsitsagi M., Tielidze L. Urban Landscape of Georgia (On the Example of Large Cities), Geomorphology of Georgia, Geography of Physical Environment, 2018
4. Kvirkvelia N., Tsitsagi M., Gugeshashvili M., Chaladze T. Terrain Morphometric Analysis to Support Tourism Development in the Tusheti Protected Area, Contemporary Studies in Environment and Tourism, Chapter Twenty-Six, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp.427-434. 2017.
5. Kvirkvelia N. Tsitsagi M. Gugeshashvili M. Modeling and analyze of avalanche terrain (Case of Gudauri-Kobi part of Military road of Georgia). Journal of Young Researchers. No. 4, December, 2016.
6. ციცაგი მ. გუგეშაშვილი მ. მცენარეული საფარის ცვლილებების შეფასება NDVI გამოყენებით (ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე). რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: „სამცხე-ჯავახეთი’’. შრომათა კრეული, თბ. 2016 გვ. 220-227.
7. Tieleidze L; Gadrani L; Tsitsagi M; Chikhradze N. Glaciers Dynamics Over the Last One Century in the Kodoti River Basin, Caucasus Mountains, Georgia, Abkhazeti. American Journals of Environmental Protection. 2015 4(3-1). 22-28.
8. ციცაგი მ. ნიადაგის ეროზიის ინტენსივობის განსაზღვრა ნიადაგის დაკარგვის უნივერსალური გაერთიანებული განტოლების გამოყენებით (RUSLE) გამოყენებით მდ. ტანას აუზის მაგალითზე. თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული 6(85), 2014 გვ. 153-156


სამეცნიერო პროდუქტიულობა:

Google Scholar - ციტირების ინდექსი 10, h ინდექსი - 2


სტიპენდიები და ჯილდოები:

2015წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალი.

2011წ. - პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები–სერტიფიკატი (№ 0002995).

 

ენები:

ქართული

ინგლისური

რუსული

 

ოფიციალური ვებგვერდები:

https://www.researchgate.net/profile/Mariam_Tsitsagi

https://scholar.google.com/citations?user=lf_-GXgAAAAJ&hl=en

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ. +995 555 29 30 13; +995 599 29 30 14

ელ. ფოსტა: mariam.tsitsagi@tsu.ge