მზია თუთბერიძე

 

 

განათლება:

1967-1972 - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიკური გეოგრაფია. უნივერსიტეტის დიპლომი წარჩინებით.

1967-1972 - მოსკოვის უცხო ენების დაუსწრებელი სწავლების სახელმწიფო კურსები, სპეციალობა გერმანული ენა, სერტიფიკატი  № 106.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2010-დან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი.

1997-2010 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი.

2001-2002 - საქართველოს დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდი, შრომის ბაზრის მონიტორინგის სამმართველო, სამმართველოს უფროსი.

1998-2001 - საქართველოს დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდი, შრომის ბაზრის მონიტორინგის სამმართველო, სამმართველოს უფროსის მოადგილე.

1982-1997 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

1977-1982 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, რეკრეაციული გეოგრაფიის ლაბორატორია, უფროსი ინჟინერი.

1976-1977 - თბილისის სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ინსტიტი "თბილზნიეპი", სასოფლო დასახლებული პუნქტების დაგეგმარების განყოფილება, უფროსი ინჟინერი.

1972-1976 - საპროექტო ინსტიტუტი "საქსოფლმშენსახპროექტი", რაიონული დაგეგმარების განყოფილება, უფროსი ინჟინერი.

1971-1972 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური გეოგრაფიის კათედრა, ლაბორანტი.

 

პუბლიკაციები:

40 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

2011 - მზია თუთბერიძე. ნინო პავლიაშვილი. - შიდა ტურიზმის პრობლემები საქართველოში. შრომათა კრებული, ახალი სერია № 3 (82), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “გარემო და გლობალური დათბობა”, მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადების 100 წლისთავისადმი;

2010 - თუთბერიძე მ.  პავლიაშვილი ნ. ხარაძე კ. - საქართველოს შავი ზღვისპირეთის ტურისტული პოტენციალი. მე-2 საერთაშორისო გეოგრაფიული სიმპოზიუმის- GEOMED2010 მასალები. ქემერი-ანკარა, თურქეთი;

2009 - თუთბერიძე მ., ნეიძე ვ. და პავლიაშვილი ნ. - ტურისტული კატასტროფები საქართველოში (რუსულ ენაზე). აზერბაიჯანის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები (14), ბაქო, გვ. 307-309;

2008 - თუთბერიძე მ. - ტურისტული მოთხოვნილებების განვითარების ზოგადი ტენდენციები. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ახალი სერია No 2(81);

2007 - თუთბერიძე მ., ნეიძე ვ. და პავლიაშვილი ნ. - საქართველოს მთიანი რაიონების თანამედროვე ტურიზმის პრობლემები (რუსულ ენაზე). კონფერენციის მასალები. ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ერევანი. გვ.159-161;

2006 - თუთბერიძე მ. და პავლიაშვილი ნ. - აჭარა-კოლხეთის ტურისტულ-რეკრეაციული ზონები. შრომათა კრებული, ახალი სერია No: 1 (80), თბილისი,”უნივერსალი”. გვ. 506-514;

2003 - თუთბერიძე მ. - შრომის ბაზარი: კვლევის გეოგრაფიული ასპექტები. თბილისი,”მეცნიერება", გვ. 230-237;

2003 - თუთბერიძე მ. - 1. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა; 2. იმერეთი. მონოგრაფია "საქართველოს გეოგრაფია", ნაწ. 2 "სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია". თბილისი,”მედიასერვისი", გვ. 48-56; 272-286;

2001 - თუთბერიძე მ. და პავლიაშვილი ნ. - რეკრეაციული მეურნეობის განვითარების პრობლემები საქართველოში. კრებული "საქართველოს გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები", თბილისი "მეცნიერება", გვ. 388-395;

2000 - თუთბერიძე მ. და პავლიაშვილი ნ. - ტურიზმი - მთიანი რაიონების აღორძინებისა და მდგრადი განვითარების საიმედო საფუძველი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მთები - ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე", თბილისი-მცხეთა-გუდაური.

1999 - თუთბერიძე მ. - ტურიზმი - სოციალური ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული ინდუსტრიის მეცნიერული საფუძვლები", თბილისი.

 

კვლევითი პროექტები

2009-2011 - “ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები“, № GNSF/ST08/5-429, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ძირითადი შემსრულებელი, ეკონომ-გეოგრაფი.

2004-2005 - საქართველოს რეგიონული ცენტრების ფორმირების სოციალურ-გეოგრაფიული გამოკვლევა.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. შემსრულებელი.

2004 - საქართველოს შავიზღვისპირეთის განვითარების გენერალური სქემის შექმნა. საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო. შემსრულებელი.

2002-2003 - საქართველოს ადმინისტრაციული რაიონები და ქალაქები (გეოგრაფიული ცნობარი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. შემსრულებელი.

2000-2001 - საქართველოს სასაზღვრო რაიონების განვითარების სოციო-ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. შემსრულებელი.

 

კონფერენციებში  მონაწილეობა:

2011.09.15-17 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “გარემო და გლობალური დათბობა”, მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადების 100 წლისთავისადმი;

2010 - საქართველოს შავი ზღვისპირეთის ტურისტული პოტენციალი. მე-2 საერთაშორისო გეოგრაფიული სიმპოზიუმი - GEOMED2010. ქემერი-ანტალია, თურქეთი.

2009 - ტურისტული კატასტროფები საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე "ბუნებრივ-სამეურნეო სიტემების ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გეოგრაფიული პრობლემები". ბაქო, აზერბაიჯანი.

2008 - ტურისტული მოთხოვნილებების განვითარების ზოგადი ტენდენციები. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები. თბილისი, საქართველო.

2007 - საქართველოს მთიანი რეგიონების თანამედროვე ტურიზმის პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე "ალპურ-ჰიმალური ზონის მთიანი რაიონების გეოგრაფიისა და გეოლოგიის გამოყენებითი საკითხები". ერევანი, სომხეთი.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - საშუალოდ

გერმანული - საშუალოდ

ფრანგული - კარგად

რუსული - თავისუფლად

სპარსული - დამწყები

 

პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

2010-დან დღემდე - საქართველოს მკვლევარ-გეოგრაფთა კავშირის თანადამფუძნებელი; გამგეობის წევრი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

mzia.tutberidze@tsu.ge

mziatutberidze@gmail.com