2014 წლის სამეცნიერო პროგრამა

 

15.01
კახეთის მხარეში მიმდინარე ეგზოგენური პროცესები და რელიეფის ანთროპოგენული ტრანსფორმაცია-მ. გონგაძე
რაჭის კირქვული მასივის კარსტი-ლ. ასანიძე

22.01
საქართველოს მყინვარების კვლევა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით-ლ. ტიელიძე
  
რელიეფის როლი საქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითარების საქმეში-გ. დვალაშვილი
შიდა ქართლის რელიეფისა და ეგზოგენური პროცესების შეფაება მიწათსარგებლობისთვის-მ. ციცაგი

29.01
საქართველოს სამხრეთ მთიანეთის გეოდინამიკური პროცესები-გ. გაფრინდაშვილი
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის რელიეფი და გეოდინამიკური პროცესები-ე. ავალიანი

05.02
აჭარის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები, კ.ხარაძე; სამეგრელოს ბუნების ძეგლების გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა, ზ.გაგუა;
იმერეთის ისტორიული გზები და მიმოსვლის საშუალებები (მე-15-მე-19სს.);

12.02
ქვემო იმერეთის ლანდშაფტის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია, ე.სალუქვაძე;
ბუნებრივი გარემოს ცვლილება კახეთის მაგალითზე, თ.ჩალაძე;

19.02
გეოგრაფიული გარემოსა და პალეოკლიმატის ცვალებადობა აღმოსავლეთ საქართველოში გვიან პლეისტოცენში, რ.ხაზარაძე;
თბილისის ლანდშაფტური დაგეგმარება, ი.ლაზარაშვილი; 

26.02
საქართველოს ზედაპირული წყლის მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა, ვ.გელაძე, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანი;

05.03
რეგიონალური პავის ცვლილების გავლენა საქართველოში ნალექების რეჟიმზე, კ.თავართქილაძე; 

12.03
საქართველოს თოვლის საფარის დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე, ნ.ლომიძე;